titelpagina

 

Register van woorden

Eerste omschrijvingen of invulling dan wel uitleg bij de betreffende woorden.
Opmerkingen, vragen of wensen zijn altijd welkom bij Jan Engelen. Vervang in het mailadres # door @!

Het aangeklikte woord vind je op de eerste lijn van je scherm
Je kunt uiteraard steeds terug via < (vorige) - linksboven

 

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

aarde
Abraham Abraham 1: Gen 12, Abraham 2: Gen 18, Abraham 3: Gen 22, het opgeven van de zoon, alternatief,
het argument van Abraham
,

Abimelech,
Adam Adam twee keer, Adaam, de aard-ige uit de aarde, adaam,
advent,
Ainoon en Salim,
almachtig, God almachtig,
Amalek, Amalek,
Annas;
Anne Frank en haar dagboek,
attributen van God,
een (zwervende) Arameer;
aswoensdag,

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

B - waarom begint de hebreeuwse bijbel met de B, tweede letter.
B - de hebreeuwse bijbel begint 'eigenlijk' met de A
de hebreeuwse b;

Babel/babbel,

Babylon,
beeld van God,
begin, begin, tora als begin,
bergrede,
bevrijding als daad van genegenheid, bevrijding is,
bidden,
de Bijbel, Bijbel lezen en beginnen,
een bijbelverhaal is geen verhaaltje met een moraaltje, bijbeltekst lezen,
blijven,
blindgeborene;
als je je broer mishandelt
la bonté
boog tussen hemel en aarde;

boom des levens,
broederschap,
brood en wijn,
bruidegom en bruid bij Johannes,

de bronnen van Abraham.
bijbel, indeling van de Bijbel,
broederschap,
Martin Buber

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

keizer Constantijn

chassidisme,
christelijk deel van de bijbel,

concordantie

 

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

dag één,
de dagen van de vloed,

Damrak,
Daniel Pearl 1963-2002,

David, David,
Jacques Derrida, De apotheek van Plato
Deuteronomium,
doen alsof je alleen bent,
en we zullen het doen en we zullen horen, Ex. 24,7, idem,
doksa, doksadzoo,
Jezus dooreengeschud;
dopen, in de wolk, doop en zalving,
Duif, of,

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z


Edict van Milaan,
eerste woorden, Genesis 1,
de eerste letter van de hebreeuwse bijbel is niet de b maar de a,
de eerstgeborene,
eigenschappen, de eigenschappen van God,
Elia, en de messiach,
ellende
en, te kort om gekend te worden, en,
enigma
Ephrata,

ervaring - veel bijbelse woorden gaan niet op ervaring terug maar op 'van horen zeggen'.
Esau en Jacob
eucharistie,

Eufraat en Tigris,
Eva,
evaluatie,
evangelie, de stem van een ander,
evangelische deugden,
exegese bijvoorbeeld,
ezel,

 

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

fabel van Jotam,

familaire verhoudingen en genetica,

feed-back,
feesten,
Filippus;

 

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

gastvrijheid
geboortepijn,
Geest, geheim van het begin, idem, geest van God,
Genesis en ontmoetingen,
Geschriften, een deel van de Tenach,
Gods Geest,
gelijk zijn van God en mens in gen 3,
geloven
geloven en kennen,
de gelovige is een merkwaardig mens,
geloven en totaliteit,
genadebrood eten,
genegenheid
,
Genesis, Aan Genesis gaat vooraf Deuteronomium, genesis 1,1-2 hebr
gerechtigheid, het uitmeten van de gerechtigheid,
het gevecht in de nacht,
gewicht (doksa, kabood),
gezalfde,
God bestaat eigenlijk nooit objectief.
goed, het goede, het goede, 'dat het goed is' of 'hoe goed het is',
(het is) niet-goed,
goede vrijdag,
goede week,
een goede vraag,
God, wie is dat?, god en vandaag, , God, twee 'hoofdnamen' in joodse bijbel,
G-d is een verhaal,
god vrezen is leven laten, eerste informatie, de namen van God,

goed, het goede, wat is goed?, een goed verhaal, het goede en God,
goede vrijdag,

goederen

goodbye
gouden kalf
gras

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

 

ha-adaam,

Hagar

handoplegging,

haphtarah,
heden,
Hebron,

heerlijkheid,
heersen,
heiligen,
hemel en aarde, het eerste stel, in mt 5,2-5, hemel en aarde, nog eens, hemel en aarde;
hemelvaart,
de echte herder, ook,
zich herinneren, de leerlingen bij Johannes in de Tempel,
Herodes en Johannes,
Herodianen,
historische boeken,
de hogere kringen in Jerusalem bij Johannes;
honderd-drie-en-vijftig (vissen);
horen, zie ook sjema, het horen van Abraham, horen,
geloof is uit het horen,
het huilen van een kind,
het huis van mijn vader,
hulp tegenover,
het huwelijk bij Mozes en de Profeten,

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

identiteit,

iemand koninklijk bij Johannes, een vader met een zoon die sterven gaat,

iets nieuws onder de zon,
inleiding bijbel
inleiding katechese

inleiding Tora
inspiratie,
het intellect is inzake wezenlijke wezenlijke eenzaamheid en/of verbondenheid altijd achteraf
Isaak,
Ismael,
Isral als aanduiding niet van een volk maar van een houding, idem Levinas,
Isaak
Isaak

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

jaartallen berekenend

Jacobsladder,

Jaïrus,

Jericho,
Jerusalem, opgaan naar Jerusalem,
Jesaja
Johannes, Het evangelie volgens,
afbakening, samenhang, lezing, proefschrift 1986, aanleiding en samenvatting
Johannes, een serie radiogesprekken over het evangelie volgens Johannes najaar 1983
Joodse traditie, Joodse bijbel, Joodse bijbel,

Jona,
Jordaan, of, ook, evenzo, Jordaan,
Jotam,
Jozef, ook,
Jozua,
Juda,

 

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

Kain en Abel, alles en niets,
Kana - de 7e dag?, Kana,
Kana en Kapernaum,
Kedron,
kennen,
kerstmis, zie ook, of,
kiddoesj ha-sjeem;
als een pharao over een kind droomt, de vrucht van de gastvrijheid,
kleed (kleding), van Elia,
de kleine stem van de zachte stilte;
koningen,
koning als eerste slachtoffer,
God is koning, niet ... maar ..., een kritisch concept, geheim van Gods koningschap,
een kritisch concept
kwestie,

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

lamme,
het land aan de overkant, het land,
Lea,
leerling zijn is (na)volgen,
leraar en priester - een volgorde,
Legioen,
leren, bij de zee,

leven,
Levi,
Emmanuel Levinas, het spoor dat de ander is

Levinas (visage),
lezen, een bijbeltekst, lezen als bijna een toneelspeler,
lezer en waar je over leest,

het lichaam van Jezus,

licht, het eerste dat hij gewild heeft, of wil, licht, nog eens, het licht: de tempel herbouwd;
loofhuttenfeest, idem,
LXX,


 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

de spelonk van Machpela,
man en vrouw,
de man van de tuin;
Matthes
manna: hemels brood

melaatse,
melkitsedek
een mens is eigenlijk , als uitzondering, mens zijn voor g-d, de mens,
de mens hoogtepunt van de schepping?

Joodse traditie en de komst van de Messias, de messias is niet een koning die van buiten af zijn gezag oplegt, iemand die het ons voor doet, de naam van de Messias (leerlingen),
ik ben de Messias niet,
de messias zal ons alles vertellen,
methode,

het midden, of,
Mirjam
de moeilijke vraag van een kind, wie is God?,
Mitsram Treiterland,
Miqra,
de moeder van Jezus bij Johannes,
mondelinge traditie;
Mozes, heft zijn armen omhoog, het kind Mozes,
Mozes en Aaron,

 

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

Een naam is een verhaal,
namen zijn plaatsen

een naam, een programma

Jean Luc Nancy, visitatie, wanneer de goden zich terugtrekken
Nicodemus, zie ook, Nicodemus, en nog eens,
niet-natuurlijk , niet van nature,
niets, schepping uit niets,
nieuw: nooit van gehoord, nieuwe namen,
Noach, Noach,

 

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

het offer van Abraham of de opheffing van Isaak,

ommekeer,
van omhoog (geboren worden),
onbevangen lezen, kan dat?,
ondergeschikt of onderdanig,

onreine geest,
onrein,
onreine
geest,
ontologisch,
oog om oog,
oordeel het rechtvaardige oordeel,
openbaring en zich verbergen gaan altijd samen,

Het Oude Testament is niet oud en geen testament,
opgaan,
opstijgen en afdalen,
overkant,

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

paars
paaslammeren;
paasnacht in Jerusalem,

Palmzondag,
Pasen en Pesach, zie ook, of,
Pentateuch,
idem,
Petrus en Jezus - het gesprek over hoeden en herder zijn;

Pilatus bij Johannes;
pinksteren,

Potifar,
profeten, profetisch, profeet,
programma, opschrift, voor-schrift,
programmatisch

 

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

q

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

raak mij niet aan;
Rasji;

rationeel dus niet correct, rationeel dus vrijblijvend, rationeel tegenover praktijk,

Rachel, ook,

Rebecca,

Rebecca nog eens,

Rechteloos zijn,
rechtvaardig, ook,
rib,
Rogier van der Weijden,
Rokin,
Ruth

Ruth

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

Samaritaanse vrouw,

Samuël en de koning, Samuel,

Saraj/Sarah, van nature?, sara sterft: het land,

satan,

Saul, Saul,

scheppen, nog eens, en scheppen, bijbels scheppen,
schepping en atheïsme,
de discussie over schepping of evolutie,
schriftelijke traditie, idem,
sectarisch,
seidermaaltijd,
septuaginta, idem,

sjabbath,

Sjema,
Sjimchath Tora;
sjoel,
scenopegia,
slavernij: niet kennen, bang zijn voor, onderdrukken ,
slang,
sociaal,
Rab. J.B.Soloveitschik,
Amsterdam leren kennen,
God spreekt, hoe moet ik mij dat voorstellen?;
spreken, eerste vorm van geloven,

stilte,
stille week,
stof van de aarde;

storm op zee,
je hoeft maar een struik in brand te zien,
rabbi Sussja;
Sychar,
synagoge,

hoe de synagoge de Tora leest,
sweet chariot,

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

taal, en extra-taal,
taal als ruimte, als utopie,
talmoed,
tekst en geschiedenis, maakt je synchroon,
tempeldienaren,
Tenach
tent als tempel, en het Loofhuttenfeest bij Johannes
testament(um), van oud naar nieuw - nee, wel van nieuw naar oud.

tetragram
de tien woorden,
tijd(ing),
toetsen
toeval en regelmaat, toeval in een tekst;
Thomas;
tora, profeten, geschriften,
de tora, heeft zeventig gezichten, De tora vertelt,

de tora bepaalt het leven van joodse mensen, waarover gaat de tora? samenvatting
tov,

Toren van Babel,
traditie, de Joodse traditie, mondelinge en de schriftelijke,
treuren en troosten n.a.v. Mt 5,4,
troosten,
trooster en Geest,
twee themata,

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 


uitverkiezing,

toezeging als uitstel (nog niet!), het uitstel,
universalisme van de stad,
Ur,
mijn uur is (nog niet) gekomen, gekomen,

 

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 


de vader van de gelovigen,
mijn of onze (vader), een vooronderstelling,
als God vader is,
vastenavond,
veertig dagen;
de veertig dagen tijd,
de veertig dagen na pasen,
veranderen,
verantwoordelijkheid dragen,

beperkingen en grenzen zijn verbindingen,
verblijven,

verbond negeren, verbond,
het verleden en het gezag,
een verhaal vertelt wat zonder dat verhaal niet te zeggen is,
verhalen, nog eens, verhalen een kostbaar ingredient voor het heden,

een verhaal volgen,
minstens drie componenten,
het verhaal als ruimte en tijd,
te gast zijn in verhalen, verhalen, een kostbaar ingredient voor het heden,
iedere verhouding met een ander is een verhouding zonder verhouding,
de verloren zoon,
verlossing/bevrijding,
verschil (/uitstel),
verschrompelde hand,
vertrouwen,
het vertrouwen dat de Messias komt,
verwachting bewaren,
viaticum,
vier rivieren in Genesis 2, nog eens,
vijf boeken van Mozes,
visage (Levinas),
het visitekaartje van G-d,
vlees en gebeente,
vrede op jullie;
de volgende dag bij Johannes,

de volkeren
voorbarige verzadiging,
een goede vraag,
de vraag die de woestijn tot woestijn maakt, een vraag stellen,
de vraag van het kind maakt de volwassene tot zoiets als een ouder
vrede,
de vrede als kenmerk van de komst van de messias,
vreemdeling, vreemdeling zijn,
vrouwen, een ander onderwerp, die hem aanraakt,
de vrouw van Potifar,
de vrouw op heterdaad betrapt,
vruchtbaar, weest vruchtbaar,

 

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

waar het om begonnen is,
waarheid, waarheid,
de waarheid van Markus,
die van de weg, de weg van de Heer, van vrijheid en bevrijding, de wereld, grondig betwijfeld, als tijd en ruimte, is veranderd,

werk(en)
wet, wet,
wet en profeten,
wij waren slaven in Egypte en Hij heeft ons bevrijd,
wijn ontbreekt in Kana,
wijnstok,
witte donderdag,

woest en ledig,
woord en daad, het woord en de sfinkx, Abraham en het woord, het woord als zaad, gaan met het woord,

woestijn midbar mindabar vanwaar het woord, woorden als surplus, als intermezzo, on- land,
wraak,

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

x

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

 

ij

 

 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - ij - z

 

zaad en tempel/tent
zachtmoedig is de kwaliteit van Mozes, de leraar,
de zoon en de zaaier, zaaien in het land,
zee,
zegenen, idem,
zenden zoals,

ziel
zien en horen, of, zien en zien is twee,
ziggurath,
ziggurath of tempeltoren,
zonde, zonden vergeven, tegen de geest,
zondvloed,

zoon,
de zoon van David, de messias,
een (zwervende) Arameer;